al contingut a la navegació Informació de contacte

Resultats de l'Assemblea General 2022

Aquests son els resultats de l'Assemblea General 2022 celebrada de forma presencial i telemàtica fins el dia 26 de maig del 2022

Resum

 • Total Socis a maig de 2022: 167
 • Vots emesos per formulari web: 24
 • Vots emesos presencials: 2
 • Total vots emesos: 26


Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea de l’any anterior

 • Vots a favor: 26
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat l'acta de l'Assemblea General de Socis celebrada telemàticament fins el 7 de maig del 2021

document.png Acta de l'Assemblea General celebrada de forma telemàtica fins el dia 7 de maig del 2021


2. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes 2021 i activitats realitzades

En l’assemblea presencial es presenta per part del president els documents de l’estat de comptes i la memòria de gestió de l’exercici 2021

 • Vots a favor: 26
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queden aprovats per unanimitat l’estat de comptes 2021 i les activitats realitzades

document.png Memòria de gestió de l'exercici 2021
document.png Estat de Comptes de l'exercici 2021


3. Aprovació, si s’escau, del pressupost per l'any 2022

En l’assemblea presencial es presenta per part del president el pressupost per a l’exercici 2022

 • Vots a favor: 26
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovat per unanimitat el pressupost per l'any 2022

document.png Pressupost per a l'exercici 2021

4. Modificació estatuts per poder votar telemàticament en el futur

Per tal de tenir la possibilitat de poder seguir votant de forma telemàtica en futures assemblees generals es proposa un canvi en els articles 11 i 17 dels estatuts

 • Vots a favor: 26
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 0

Queda aprovada per unanimitat la modificació estatuts per poder votar telemàticament en el futur

document.png Proposta de modificació dels estatuts


5. Renovació de càrrecs

En aquesta convocatòria hi ha els càrrecs de la junta directiva de president, vicepresident, tresorera i quatre vocals que acaben el període de 4 anys marcats pels estatuts i es proposa la seva reelecció.

 • Vots a favor: 25
 • Vots en contra: 0
 • Abstencions: 1

S'aprova per majoria la renovació de càrrecs. Quedant de la següent forma:

 • President: Jordi Riart Vendrell
 • Vicepresident: Jordi Riu Amblàs
 • Tresorera: Rosa M. Santaeulàlia
 • Vocal: Claustre Baixas
 • Vocal: Immaculada Soler
 • Vocal: Lourdes Villaró
 • Vocal: Maria Besora

6. Precs i preguntes

Salvador Riart felicita a l’associació per tan bona feina.

L'Assumpta Blanch, expressa que la seva abstenció al punt de renovació de càrrecs és deguda a que no sap quins càrrecs s’han renovat.

Maria Besora demana quants socis té actualment l’associació. Actualment som 167 socis.

Lourdes Villaró exposa que hi ha algun soci nou que no ha rebut la convocatòria de l’assemblea. S’acorda que es repassaran i revisaran les adreces dels socis que tenim registrades amb les que van donar en la inscripció per tal que les futures convocatòries puguin arribar a tothom.

I sense més qüestions, a les 18:30h finalitza l’assemblea general presencial i a les 24h finalitza el procés telemàtic de realització de l’assemblea general anual.